Anushka Khanna Fashion Shows Photos

 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012
 • Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012