Payal Rohatgi - Vishnu Sonawane's Art Show inuaguration