Gracy Singh - Vishnu Sonawane's Art Show inuaguration