Yuvraj Singh - the launch of Serafina Mumbai Restaurant