Alvira Khan - The Launch of Being Human e-cycle in Mumbai