Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's 'The Step Up' Event

 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's
 • Soha Ali Khan & Nikhil Thampi at Johnnie Walker's