Shriya Saran inaugurates Rakhi Baid Art Exhibition 'Krishnansh'

  • Shriya Saran inaugurates Rakhi Baid Art Exhibition
  • Shriya Saran inaugurates Rakhi Baid Art Exhibition
  • Shriya Saran inaugurates Rakhi Baid Art Exhibition
  • Shriya Saran inaugurates Rakhi Baid Art Exhibition
  • Shriya Saran inaugurates Rakhi Baid Art Exhibition
  • Shriya Saran inaugurates Rakhi Baid Art Exhibition