Sarah Jane Dias - Sarah Jane Dias & Sushant singh at StrangeBrew event