Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera' set

 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'
 • Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur visits 'Veera'