Satish Kaushik - Sangeet ceremony of Rohan Palshetkar and Karishma Kirti