Sandip Soparrkar trains Sonali Raut & Yuvraj Prashar in Salsa