Prashant Raj - Salman Khan at Gold Gym Mega Spinathon 2009