Premiere of Bharat Dabholkar's 'Blame it on Yashraj'