Paris Hilton Arrives on an Elephant at Shane Falguni Bash