Rajesh Khattar - Munisha Khatwani’s Birthday Bash 2015