Ganesh Hegde - Ganesh Hegde celebrated his Birthday