Pooja Chopra - Fashion Director Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party