Sarah Jane Dias - Elli Avram & Sarah Jane at Wockhardt Hospital in Mira Road