Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot done in Garba dress

 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don
 • Ekta Jain & Shree Rajput got their photo shoot don