COLORS Tv Artist Raksha Bandhan

  • Rajji (Neha Bagga)- Keerat (Rahul Hans) Bani.. Ish
  • Bani (Shefali Sharma)-Happy  (Mehar Sharma): Bani.
  • Jai Kisan (Jay Soni) – Avani (Neha Saroopa):  Sa
  • Shiv (Siddharth Shukla) and Sanchi (Roop Durgapal)