Ashutosh Kaushik - Celebs grace Kamaal Rashid Khan's Birthday Bash