Shailesh Lodha - Celebs grace Ajivasan's 'Vasantotsav 2017'