Sukshinder Shinda - Attended Mehendi ceremony of Rikku Rakesh Nath & Reema Rakeshnath