Athiya Shetty - Athiya Shetty launch Nina Lekhi's biography 'Bag It All'