Arshi Khan declared Miss Maharashtra Global Tourism winner

  • Arshi Khan declared Miss Maharashtra Global Touris
  • Arshi Khan declared Miss Maharashtra Global Touris
  • Arshi Khan declared Miss Maharashtra Global Touris
  • Arshi Khan declared Miss Maharashtra Global Touris