Arpita Khan - Arpita Khan Sharma Leaves Hospital with Baby