Shoojit Sarkar Awards Photos

  • Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2016
  • Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2016
  • Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2016
  • Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2016
  • 20th Annual Life Ok Screen Awards
  • 20th Annual Life Ok Screen Awards
  • 20th Annual Life Ok Screen Awards
  • Celebs grace Big Star Entertainment Awards 2013