Veena Malik - Veena Malik weds Asad Bashir Khan Khattak