Asad Bashir - Veena Malik weds Asad Bashir Khan Khattak