Veena Malik Khan & Asad Bashir Khan perform Umrah with son Abram Khan