Madhur Bhandarkar - the 1st Anniversary Bash of F Lounge Diner Bar