Anusha Dhandekar - SRK and Deepika launch Chennai Express trailer