Anusha Dandekar - SRK and Deepika launch Chennai Express trailer