Shakeel Ladak - Sohail Khan's birthday & Diwali bash