Abhishek Kapoor - Sohail Khan's birthday & Diwali bash