Seema Sachdev Khan - Sharmila & Shaan Khanna hosts Araish Store