Madhoo - Sharmila & Shaan Khanna hosts Araish Store