Shaina NC - Sharman Joshi at Samsara Art Anniversary