Rohit Shetty - Shah Rukh Khan at Maratha Mandir Theater