Vahbiz Dorabjee - Shah Rukh Khan at Gitanjali Bollywood Night