Rajeev Paul - Shah Rukh Khan at Gitanjali Bollywood Night