Rubina Dilaik - SABTV on set with Rubina Dilaik & Ali Asgar