Chetan Hansraj - Rahul Khanna at Van Heusen Launch