Eijaz Khan - Purnima Lamchhane's Pre-Birthday Bash