Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalota "Swar Naad

 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot
 • Pt Hari Prasad Chaurasia, Lata Shikhar, Anup Jalot