Ritesh Deshmukh - Priyanka Chopra's dad's prayer meet