Farhan Akhtar - Priyanka Chopra's dad's prayer meet