Avantika Malik Khan - Priyanka Chopra's dad's prayer meet