Avantika Malik - Priyanka Chopra's dad's prayer meet