Aashish Chaudhary - Priyanka Chopra's dad's prayer meet