Shaina NC - Pahlaj Nahlani celebrates Shatrughan Sinha's success