Satish Kaushik - Movie spcecial screening of 'Dekh Tamasha Dekh'